എത്ര കടുത്ത വയർ വേദനയും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മാറും.ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി

Leave a Reply

Your email address will not be published.