ഇത്തരം തലവേദനകൾ നിസാരമായി കാണരുത്

തലവേദന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആർക്കും എവിടെവെച്ചും വരുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു ചെറിയ തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പോലും വേദന സംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും. തലവേദനയ്ക്ക് കാരണം ഇതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. വിശദീകരിക്കുന്നു എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോർട്ട്.

watch video

Leave a Reply

Your email address will not be published.