27 വർഷം മുൻപാണ് ഏഴിമല പൂഞ്ചോല കെ.എസ് ചിത്ര പാടിയത്, ഇന്നിതാ മോഹൻലാലും ചിത്രയും വീണ്ടും

Leave a Reply

Your email address will not be published.