ദിലീപിനെ ചതിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ആ ദിവസം…..ബാലചന്ദ്ര കുമാർ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published.