ഒരുപാട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞു, മനസുതുറന്നപ്പോൾ അഹങ്കാരിയാക്കി ഗായിക അമൃത സുരേഷ്

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.