മഞ്ജു മദ്യപിക്കുമെന്ന് മൊഴി നല്‍കണം’; അനൂപിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അഭിഭാഷകന്‍, ശബ്ദരേഖയുടെ പൂർണ്ണരൂപം

Leave a Reply

Your email address will not be published.