ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനെ തട്ടി എടുത്തിട്ടും പകതീരത്തെ കാവ്യ||തുറന്നടിച്ചു ദിലീപിന്റെ സുഹൃത്ത് രംഗത്ത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.