ലിംഗത്തിൽ വേദനയായി പുളഞ്ഞു വന്ന യുവാവിനെ പരിശോധിച്ച ഡോക്റ്റർ എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോൾ ഞെട്ടി പോയി

Leave a Reply

Your email address will not be published.