മഞ്ജു ഒരിക്കൽ പോലും പറയാതെ ആ ജീവിതം – ഇപ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുന്ന മഞ്ജു – പക്ഷെ മഞ്ജു അനുഭവിച്ചത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.