മഞ്ജുനോട് കാവ്യയുടെ അമ്മ ശ്യാമള പറഞ്ഞത് ദിലീപിനെ കാവ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാനോ?

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.