കാവ്യയുടെ സാമ്പാർ പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇവർ കൂടി ദിലീപിനു വേണ്ടി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.