ഈ അടയാളങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കണ്ടാൽ അത് കരൾ ക്യാൻസറിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഉടനെ ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ പോകുക

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.