ഹോ എന്തൊരു ക്രൂരത.. പ്രതിശ്രുത വരനോട് വധു ചെയ്തത് കണ്ടോ? മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് ഇപ്പോള്‍..

Leave a Reply

Your email address will not be published.