ഉർവ്വശിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിലമതിക്കാനാവാത്തത്,കണ്ണീരോടെ!

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.