വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാല്‍ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.