പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്തനാർബുദം എന്നതിനു തുല്യമാണ് പുരുഷൻമാർക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആരംഭത്തിൽ കണ്ടെത്താം എന്നു മാത്രമല്ല, കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗ മുക്തിക്കുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് ഈ രോഗത്തിന്. ഇവ തടയാൻ വേണ്ടി വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

WATCH VIDEO

Leave a Reply

Your email address will not be published.