അന്തരിച്ച നടന്‍ ജിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ… I 

Leave a Reply

Your email address will not be published.