ശോഭനയുടെ കാലിൽ കുരുവൊന്നുമില്ലല്ലോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.