ചോറു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ്ലളിതചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു…കണ്ണുനിറഞ്ഞ് സുരേഷ്‌ഗോപി

Leave a Reply

Your email address will not be published.