മഞ്ജു മകളെ വാരിപ്പുണർന്നു… വർഷങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം… !

Leave a Reply

Your email address will not be published.