നെഞ്ച് പൊട്ടി “മീനാക്ഷി” !! എന്റെ മകൾ ഒന്നും അറിയരുത് !! കണ്ണീരിൽ ദിലീപ് !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.