ഒടുവിൽ യുവതിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഒരമ്മക്കും സഹിക്കില്ല;

Leave a Reply

Your email address will not be published.