മൂത്രമൊഴിക്കാൻ സേഫ്റ്റി പിന്‍ വേണം” | ട്രാൻസ്‍വുമൺ നന്ദന സംസാരിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.