ദിലീപുമായി കാവ്യാ രാത്രിയിൽ ഒറ്റക്ക്‌, നടി ആ കാഴ്ച കണ്ടു.. കാവ്യയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് ചെയ്തത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.