ഉർവശിയുടെ നാത്തൂൻ്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്.. ഇത്രയും മനസാക്ഷിയില്ലെ? 

Leave a Reply

Your email address will not be published.