“മഞ്ജുവിൻ്റെ കല്യാണം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്”

Leave a Reply

Your email address will not be published.