കാവ്യ ഈ നടിമാർ പറ്റിച്ചു.. ലൗഡ്സ്പീക്കർ ഇട്ടൂ പിന്നെ നടന്നത് ഇങ്ങനെ… !

Leave a Reply

Your email address will not be published.