ഈശ്വരാ പ്രമുഖ നടി ലക്ഷമി ഗോപാല സ്വാമിക്ക് ഒരാളെ വേണം !! ഞെട്ടലോടെ ആരാധകർ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.