സഖാവേ, എല്ലായിടത്തും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകാത്തവരെ തിരുകി കയറ്റുന്നു. ഈ ദുരന്തനിവാരണ സേനയിൽ എങ്കിലും തലയിൽ കുറച്ച് ആൾതാമസം ഉള്ളവരെ നിയമിക്കണം. പ്രതികരണവുമായി മേജർ രവി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.