ആദ്യമായി തുറന്നടിച്ച പ്രതികരണവുമായി നടി ഭാവന; ഹൃദയം കീറിമുറിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.