ദിലീപിൻ്റെ വാദം കേട്ട് കോടതി മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു… ! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.