ഈ സമയത്ത് മാതള നാരങ്ങ കഴിക്കല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അറിയാതെ പോകരുത് | 

Leave a Reply

Your email address will not be published.