വേദനിച്ചത് എന്റെ അനിയത്തിക്കാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ സഹോദരന്റെ പ്രതികരണം

Leave a Reply

Your email address will not be published.