നാളെ ഹാജരാകുന്നത് ഈ താരം.. ദിലീപ് ഏറ്റവുമധികം വിളിച്ചത് ഈ നടനെ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.