ഇത് വരെ പറഞ്ഞെല്ലാം കള്ളമാ സാറെ! സത്യമിങ്ങനെ! കോടതിയെ ഞെട്ടിച്ച് കിരണിന്റെ അച്ഛന്റെ മൊഴി

Leave a Reply

Your email address will not be published.