വിസ്മയയെ പറ്റി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് ജഡ്ജി പോലും ഞെട്ടി, കിരണിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.