“ഈശ്വരാ” മഞ്ജുവിന്റെയും ദിലിപ്പിന്റെ മകൾ “മീനാക്ഷി”ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ ?? ഏവരും ഞെട്ടലിൽ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.