സമാന്ത തീരുമാനം മാറ്റി നാഗചൈതന്യയെ തന്നെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാനൊരുങ്ങി

Leave a Reply

Your email address will not be published.