മീനൂട്ടിയെ കാണും.. സംസാരിക്കും.. ദിലീപിനെ കുരുക്കി മഞ്ജുവിന്റെ മൊഴി..!! ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് ദിലീപ്..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.