ഭാവനയും ഭർത്താവും കണ്ണുനിറയുന്ന കുറിപ്പുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ…!

കണ്ണുനിറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ..
വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഭാവനയെ ചേർത്തുനിർത്തി നവീൻ…
ഉള്ളിലുള്ളത് തുറന്നു പറഞ്ഞു..

Leave a Reply

Your email address will not be published.