സ്വിമ്മിംഗ് പൂളില്‍ ലിപ് ലോക്ക് സ്‌നേഹത്തോടെ പൂളില്‍ ലിപ് ലോക്ക് ചെയ്ത് അമൃത ആരാധകരെയും ബാലയെയും വരെ ഞെട്ടിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published.