ദിലീപിനെ രക്ഷിക്കാൻ അയാൾ വന്നു കറുപ്പും വെള്ളയും കാറുകൾ ദിലീപിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ പത്മ സരോവരത്തിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published.