പൊള്ളിയാൽ ഉമിനീർ തേച്ചാല്‍ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്.

നമ്മുടെ വായിലെ ഉമിനീര് എന്നാൽ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈയ്യ് ഒന്ന് പൊള്ളി പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത് ഉമിനീര് തേക്കാൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കാര്യം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വളരെയധികം മികച്ച ഒരു മരുന്നാണ് ഉമിനീര് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. ഏറെ കൗതുകകരവും രസകരവുമായ അറിവാണ് ഇത്‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published.