നവീൻ മഹത്തായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല – ഭാവനയുടെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മലയാളി ഡോക്ടർ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെ, കുറിപ്പ് വായിക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published.